Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.transplantologia.edu.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ten został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez BiK Foroncewicz Mucha Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie, 02-909, przy ul. Św. Bonifacego 127/2, o numerze NIP 529-14-30-899 i numerze KRS 0000409329, (dalej: „Administrator”), jako właściciela serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.transplantologia.edu.pl (dalej: ”Portal”).
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom (zdefiniowanym poniżej) nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Portalu oraz w siedzibie Administratora.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług Portalu.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik oraz Administrator zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Portalu.
 6. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać odrębne od zamieszczonych w niniejszym Regulaminie zasady ich świadczenia, regulaminy takich Usług będą zamieszczone na stronach internetowych danej Usługi, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w regulaminie danej Usługi.

2. PRZEDMIOT REGULACJI

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Administratora świadczonych za pośrednictwem Portalu (usługi świadczone drogą elektroniczną), wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Portal: serwis internetowy o charakterze informacyjno-edukacyjnym będący własnością Administratora, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych oraz Usług za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem www.transplantologia.edu.pl.
 2. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia przez Administratora za pośrednictwem Portalu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa: każda z usług świadczona w Portalu przez Administratora drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, w tym:
  • Usługa informacyjna – polegająca na udostępnieniu informacji oraz materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce medycznej z zakresu transplantologii, na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, że użytkownik ma do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Portalu (dalej: „”),
  • Newsletter – polegający na wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Portalu;
  • Forum – polegające na umożliwieniu Użytkownikom publikowania na wybranych stronach internetowych Portalu własnych wypowiedzi na ogólnie dostępnym, internetowym forum wymiany opinii,
  • Forum lekarskie – polegające na umożliwieniu zalogowanym Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów; a także do korzystania, zamieszczania oraz udostępniania informacji i materiałów pochodzących od Użytkowników, Administratora lub osób trzecich (dalej: „Forum lekarskie”)
  • Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji materiałów reklamowych na stronach Portalu w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa)
  • Informacje handlowe – polegająca na udostępnieniu informacji, ofert i ogłoszeń o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych.
  • Wyszukiwanie Specjalisty – umożliwiająca wyszukanie Specjalisty zarejestrowanego na Portalu korzystając z kryterium lokalizacji lub specjalizacji,
  • Pytania do Ekspertów – polegająca na umożliwieniu Użytkownikom zarejestrowanym w Portalu komunikowanie się na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Ekspertem,
  • Wyszukiwanie Aptek – umożliwiająca wyszukanie apteki zarejestrowanego na Portalu korzystając z kryteriów wskazanych na Portalu,
  • Usługi dodatkowe – usługi niewymienione w Regulaminie świadczone za pośrednictwem Portalu na zasadach opisanych w Portalu, w szczególności ankiety, kalkulatory, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
 4. Kontent naukowy: materiały tekstowe, graficzne i multimedialne o tematyce medycznej z zakresu transplantologii, udostępniane w postaci elektronicznej (on line; lub off-line) przez Administratora Użytkownikowi w ramach Usług, udostępniane do korzystania na zasadach nieodpłatnej albo odpłatnej, niewyłącznej licencji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Specjalista – Użytkownik o specjalnym statusie –  osoba korzystająca z Usług Portalu, wykonująca zawód lekarza lub specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, korzystająca z Usług, w tym z Usług dedykowanych wyłącznie dla tej grupy Użytkowników Portalu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 7. Ekspert – ekspert Portalu, wykonujący zawód lekarza, odpowiadający na pytania Użytkowników w ramach usługi Pytania do Ekspertów
 8. Treści – wszelkie materiały, w tym tekstowe, graficzne, cyfrowe lub audiowizualne, zamieszczane na Portalu przez Administratora lub Użytkownika, w tym wypowiedzi na Forum,

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika oprogramowania do przeglądania sieci Internet oraz urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
  • [….]  – minimalne wymagania sprzętowe i softwareowe
   oraz
  • połączenie z siecią Internet, a
  • dla zalogowanych Użytkowników posiadanie aktywnego konta pocztowego.
 1. Jeżeli korzystanie z Usług albo z niektórych funkcjonalności Portalu, będzie wymagało instalacji dodatkowego oprogramowania – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem wyświetlanym na stronach Portalu.
 2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet) celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik.
 3. W trakcie korzystania z Portalu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych Portalu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi wymagającej zarejestrowania Użytkownika w Portalu zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody Użytkownika na treść Regulaminu podczas procedury rejestracji.
 3. Świadczenie niektórych Usług dostępnych w Portalu, w szczególności polegających na udostępnieniu Kontentu naukowego oraz korzystaniu z Forum lekarskiego, będzie ograniczone dla Użytkowników spełniających kryteria poddane w procesie rejestracji (Specjalistów) i/lub ograniczone dla zalogowanych Użytkowników.
 4. Warunki założenia konta w Portalu oraz dostępu do usług, o których mowa w ust. 2 – zostaną podane na stronach Portalu przeznaczonych dla takich usług.
 5. W celu założenia konta w Portalu Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak:
  • umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Administratora, Specjalistów, Eksperta lub innych Użytkowników;
  • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Administratora lub przepisy prawa,
  • korzystanie z Usług w sposób, który jest sprzeczny z przeznaczeniem danej Usługi, z dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia społecznego,
  • powielanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek elementów lub Treści umieszczanych na Portalu, w tym wypowiedzi Użytkowników lub Ekspertów.
 1. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w punkcie 6 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Dodatkowo, w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika na Portalu Treści naruszających postanowienia Regulaminu, Administrator jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia takich Treści.

6. DOSTĘP DO USŁUG PORTALU

 1. Administrator zapewni dostęp do Usług w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
  • ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,
  • awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów),
  • przerwy w dostępie do Portalu wynikające z potrzeby ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji, – również następujące bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkownika.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
 2. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia, zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin będące podstawą do rozwiązania Umowy przez Administratora, w tym rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
 3. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • Treści zamieszczone przez Użytkowników, w tym za treści umieszczone na Forum; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób którym została wyrządzona szkoda uregulowana jest na podstawie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),
  • szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,
  • szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
  • podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu,
  • udostępnienie osobie trzeciej lub niezachowanie poufności loginu i hasła do konta Użytkownika,
  • poprawność danych podanych przez Specjalistów lub inne podmioty trzecie publikowanych w Portalu oraz szkody wynikłe z braku poprawności lub aktualności takich danych.
 1. W związku z publikowaniem na Portalu wypowiedzi, opinii oraz fragmentów publikacji o tematyce medycznej, w tym zawierających informacje dotyczące przebiegu chorób oraz ich leczenia, Administrator oświadcza, iż treści te mają charakter informacyjny, co do stanu nauki i wiedzy w danym temacie lub stanowią prywatne wypowiedzi osób je zamieszczające.

8. PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

 1. Warunkiem uzyskania możliwości korzystania ze wszystkich Usług Portalu jest założenie konta Użytkownika.
 2. Użytkownik niezarejestrowany ma jedynie dostęp do Usług niezastrzeżonych dla Użytkowników zarejestrowanych.
 3. Rejestracja jest przeprowadzana poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji dostępnego na Portalu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika przez Administratora. Rejestracja jest zakończona w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link weryfikacyjny otrzymany od Administratora.
 4. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik ma możliwość podania danych dodatkowych, które nie są konieczne do dokonania rejestracji w Portalu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
 5. Użytkownik podczas procesu Rejestracji zobowiązany jest do wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Portalu i  korzystania z Usług.
 6. Hasło i login są indywidualnymi znakami identyfikującymi Użytkownika oraz umożliwiającymi korzystanie z konta Użytkownika. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 7. Administrator może w celu poprawy bezpieczeństwa zwrócić się do Użytkowników z okresową prośbą wymuszającą dokonanie zmiany hasła dostępu do konta na Portalu. Stosowna informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej podczas próby logowania lub zostanie przesłana pocztą elektroniczną na konto email podane przez Użytkownika.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobom trzecim.
 9. Jeżeli Użytkownik poweźmie wiedzę lub podejrzenie, że jego hasło może być w posiadaniu osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do jego niezwłocznej zmiany,
 10. Założenie konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym podczas procedury rejestracji. Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta na Portalu.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Administrator ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę i zaprzestać świadczenia Usługi w razie korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z warunkami Regulaminu. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Administratora na warunkach określonych w przepisach prawa.
 3. Administrator ma prawo zawiesić na czas określony lub nieokreślony albo usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, naruszenia przez Użytkownika zobowiązań określonych w par. 5 pkt 6,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  • powzięcia przez Administratora wiedzy, ze dane Użytkownika są nieprawdziwe.
 4. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron, a w sprawach reklamacji – również drogą pisemną – na adres Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

10. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Zarejestrowany Użytkownik Portalu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych, w tym informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z przedmiotem działalności Portalu.
 2. Rejestracja w usłudze Newsletter może być również dokonana w innych przypadkach niż podane w ust. 1 – poprzez zaznaczenie stosownego okienka (check-box) na stronach Portalu i podanie adresu email, na który ma być przesyłany newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania przesyłając stosowane oświadczenia na adres e-mail Administratora. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest również w każdym czasie po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść newslettera .

11. USŁUGA FORUM

 1. W ramach Forum oraz Forum Lekarskiego odpowiednio, Użytkownicy oraz Specjaliści zamieszczają wypowiedzi, prowadzą dyskusję zadają wzajemnie pytania – w drodze wymiany wpisów.
 2. Administrator dostarcza środków technicznych w celu publikowanie na stronie internetowej Portalu wiadomości w postaci postów na forum Użytkowników.
 3. Administrator może zrezygnować z opublikowania postu lub usunąć post bez powiadamiania o tej okoliczności Użytkownika, w szczególności jeżeli post będzie zawierał Treści, o których mowa w par. 5 pkt 6. Administrator nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Posty mają charakter własnych opinii Użytkowników.
 5. Za ewentualne następstwa zastosowania się do treści opinii lub porad Administrator nie odpowiada. Administrator nie sprawdza przechowywanych i udostępnianych na łamach Portalu postów pod kątem innym niż zgodność z Regulaminem.
 6. W razie gdy Administrator uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych umieszczonych w Portalu a dostarczonych przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych innym Użytkownikom Portalu (usunie post). W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika na jego adres email podany w Portalu o zablokowaniu ww. danych i nie będzie odpowiadać względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 7. Udostępnienie danych osobowych o osobie zamieszczającej posty na Forum naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszające przepisy prawa nastąpi, na żądanie uprawnionych podmiotów – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

12. USŁUGA KONTENTU NAUKOWEGO

 1. Administrator zamieszcza na stronach Portalu Kontent Naukowy, do którego prawa z tytułu własności intelektualnej przysługują Administratorowi lub w odniesieniu do którego otrzymał zgodę na publikację od podmiotów uprawnionych do decydowaniu o jego udostępnieniu.
 2. Dalsze rozpowszechnianie przez osoby trzecie utworów (w całości lub we fragmentach) opublikowanych na stronach Portalu, wymaga zawsze zgody Administratora, postanowień § 13.
 3. Użytkownicy mogą przekazywać Administratorowi utworu, których są autorami w celu publikacji na stronach Portalu lub w formie drukowanej, na zasadach określonych w umowie o przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub o udzielenie licencji. Warunki publikacji określi odrębna umowa zawarta między autorem a Administratorem.
 4. W razie przekazania do publikacji w Portalu, treści do których autor – Użytkownik nie posiada autorskich praw majątkowych w zakresie wymaganym do opublikowania utworu w Portalu – Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora z tytułu roszczeń, jakie wobec Administratora może wytoczyć osoba uprawniona z tytułu autorskich praw do danych treści.

13. USŁUGA WYSZUKIWANIA SPECJALISTY

 1. Administrator zamieszcza na stronach Portalu wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie Specjalisty według kryteriów podanych przez Użytkownika w wyszukiwarce.
 2. Usługa Wyszukiwania Specjalisty będzie dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników.

14. USŁUGA PYTAŃ DO EKSPERTA

 1. Usługa Pytań do Eksperta będzie dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Usługa Pytań do Eksperta polega na zadawaniu przez Użytkowników pytania do Eksperta korzystając z formularza pytań dostępnego w ramach Portalu.
 3. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika zostaną wysłane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji.

15. USŁUGA WYSZUKIWANIA APTEK

 1. Usługa Wyszukiwania Aptek umożliwia Użytkownikowi wyszukanie według kryteriów podanych przez Użytkownika w wyszukiwarce.
 2. Usługa Wyszukiwania Specjalisty jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników.

16. USŁUGI DLA SPECJALISTÓW

 1. Specjaliści zarejestrowani na Portalu uzyskują dostęp do treści niewidocznych dla innych Użytkowników (tzw. strona „Dla Lekarzy”).
 2. Treści dla Specjalistów obejmują w szczególności:
  • Dostęp do Kontentu naukowego,
  • Możliwość rejestracji danych prowadzonej działalności w ramach wykonywania zawodu lekarza w Wyszukiwarce Specjalistów.

17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ADMINISTRATORA

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Portalu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i  Kontent Naukowy dostępne w Portalu stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Portalu wymaga zgody Administratora.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną i/lub karną, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa oraz usunięciem konta Użytkownika z Portalu.
 6. Korzystanie przez osoby trzecie w ramach dozwolonego prawem użytku z fragmentów treści zamieszczonych w Portalu, może odbywać się na podstawie przepisów prawa autorskiego, pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła poprzez podanie pełnego adresu WWW portalu oraz nazwy artykułu/publikacji.

18. REKLAMA

 1. Administrator może zamieszczać w Portalu treści reklamowe zamówione przez osoby trzecie lub dotyczące usług własnych Administratora.
 2. Dane o ilości wejść na strony Portalu oraz o osobach korzystających z Portalu, do której w celach statystycznych ma dostęp Administrator są gromadzone w sposób, który nie pozwala odbiorcom takich danych zidentyfikować indywidualnych użytkowników Portalu.
 3. Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej przez Użytkownika o produktach i usługach Administratora i osób trzecich następuje na warunkach określonych w treści stosownego oświadczenia zawartego w formularzu rejestracyjnym.

19. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Portalu w zakładce „Kontakt”.(czy inaczej?)
 3. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności zarzut wykonywania Usługi przez Administratora niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Korespondencja w sprawach reklamacyjnych odbywa się drogą elektroniczną, chyba że Użytkownik zarządza przesyłania korespondencji drogą pocztową.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników oraz Specjalistów zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Portalu. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powiadomić Administratora na piśmie (lub pocztą elektroniczną) o wypowiedzeniu umowy. Po wypowiedzeniu umowy konto użytkownika zostanie zamknięte, a dane osobowe Użytkownika będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia, chyba że co innego wynika z ich postanowień. Warunki świadczenia odpłatnych usług, co do których umowa została zawarta przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie do czasu ich wykonania.
 5. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
 7. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Administratora.
 8. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki: Polityka prywatności; Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – „Polityka prywatności”

Przejdź do Polityki prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 2 – „Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną”

 1. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 2. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
 4. W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.