Rytuxymab


Jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi CD20 występującemu na powierzchni limfocytów B. Według charakterystyki produktu leczniczego, u dorosłych rytuxymab wskazany jest w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, przewlekłej białaczki limfocytowej i reumatoidalnego  zapalenia stawów. W chorobach nerek znalazł zastosowanie w leczeniu nefropatii toczniowej u pacjentów opornych na standardowe leczenie, a także w zapaleniach naczyń. Nie ma jednego schematu stosowania rytuksymabu. Przykładowo, w leczeniu zapaleń naczyń, podaje się dożylnie 4 dawki po 375 mg w odstępach tygodniowych, a w przypadku chłoniaków nieziarniczych – od 4 do 8 dawek, przy czym ich wielkość zależy od towarzyszącej chemioterapii.