Pochodne kwasu mykofenolowego (MPA)


MMF jest pochodną MPA, który wybiórczo i odwracalnie hamuje enzym biorący udział w syntezie DNA. MMF szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. Pokarm może obniżyć maksymalne stężenie leku nawet o 40%, a dostępność biologiczna MMF podanego doustnie  wynosi 94%. W przypadku stosowania doustnego MPS, jego wchłanianie z przewodu pokarmowego wynosi 93%, a dostępność biologiczna 72%. MMF metabolizowany jest szybko i całkowicie do czynnego metabolitu MPA, a następnie do nieaktywnego glukuronianu. W wyniku krążenia jelitowo-wątrobowego ok. 6-12 godzin po podaniu MMF oraz 6-8 godzin po podaniu MPS dochodzi do powtórnego zwiększenia stężenia leku w osoczu. Wydalanie odbywa się w 93% przez nerki w większości w postaci glukuronianu, a w 6% z kałem. Warto pamiętać, że choroby wątroby mogą zaburzać metabolizm MPA, natomiast hemodializa nie usuwa istotnych ilości leku z osocza. Objawy niepożądane podsumowano w tabeli 3.