Wykaz skierowań i zaświadczeń, które może wystawić lekarz POZLekarz POZ (lekarz rodzinny / lekarz pierwszego kontaktu) może nieodpłatnie wystawić następujące skierowania/orzeczenia/zaświadczenia:

 • skierowania do poradni specjalistycznych;
 • skierowania do szpitala;
 • skierowania na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe (sanatorium);
 • skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne – z wyjątkiem skierowań na zabiegi w przypadku wad postawy – wówczas skierowanie może wystawić jedynie lekarz z poradni specjalistycznej
  (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu);
 • zlecenia na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ
  (m.in. na wykonanie iniekcji oraz wybranych zabiegów, podanie leków, pobranie materiałów do badań diagnostycznych);
 • wybrane zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta:
  • zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA);
  • wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydawane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  • zaświadczenie lekarskie o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (w ramach procedury „Niebieskiej Karty”).

Opublikowano: 4 marca 2019